PARSABAN


-Algemene reisvoorwaarden van Parsaban
-Privacy verklaring van Parsaban

Algemene reisvoorwaarden van Parsaban

Artikel 1 - totstandkoming van de overeenkomst-
1.1 Een reis kan schriftelijk of digitaal geboekt worden. Na ontvangst van de boeking zal een bevestiging worden gezonden.
1.2 Een aanbod van de reisorganisatie is vrijblijvend. Het aanbod kan in voorkomende gevallen worden herroepen bij aanvaarding, of onmiddellijk daarna.
1.3 De reisorganisatie heeft een inspanningsverplichting de reis conform het gepubliceerde reisprogramma te laten verlopen.
Kennelijke fouten, of vergissingen, of onvoorziene wijzigingen buiten de schuld van de reisorganisatie om, binden de reisorganisatie niet.

Artikel 2 – betaling-
2.1 De reiziger verbindt zich tot tijdige betaling over te gaan conform de bij boeking overeengekomen termijnen.
De gangbare termijnen zijn:
Bij boeking: aanbetaling van 25% van de reissom. Zes Weken voor vertrek: restant van de reissom moet op de rekening van Parsaban zijn bijgeschreven. Het exacte bedrag van de aanbetaling staat altijd op de factuur vermeld.
2.2 Bij niet tijdige betaling kan, echter in beginsel alleen na sommatie, de reisorganisatie de reisovereenkomst ontbinden.
In dat geval is het gestelde onder ‘De annulering door de reiziger’ volledig van toepassing.
2.3 Indien de reiziger aannemelijk kan maken dat genoemde termijnen om verschoonbare redenen overschreden zijn, dan vervalt het gestelde in het hiervoor omschreven lid 2.2.

Artikel 3 – reissom-
3.1 De reissom van de gepubliceerde groepsreizen is gebaseerd op prijzen, koersen, belastingen, overheidsheffingen, etc. zoals die gelden op het moment dat het programma gepubliceerd wordt. Mochten zich onvoorziene feiten of omstandigheden voordoen die aanpassing van de reissom rechtvaardigen, dan worden zij de reiziger naar redelijkheid doorberekend.
Verhoging van meer dan 10% van de reissom geeft de reiziger recht op kosteloze annulering.
3.2 De reissommen van individuele reizen worden op aanvraag individueel in een offerte vastgelegd. Voorafgaand aan de boeking van een individuele reis wordt daarom altijd eerst een actuele offerte uitgebracht. De reis wordt geboekt voor de in de offerte genoemde reissom.

Artikel 4 - annulering door de reiziger -
4.1 Annulering dient schriftelijk te gebeuren.
4.2 Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd:
Tot 56 dagen voor vertrek: 25% van de reissom per persoon;

Van 56 tot 38 dagen voor vertrek: 50% van de reissom;

Bij annulering vanaf de 38e dag (inclusief) tot de dag van vertrek of later: de volledige reissom.


Artikel 5 - annulering door Parsaban-
5.1 Parsaban heeft het recht om wegens onvoorziene gewichtige en buiten de schuld van de organisatie gelegen redenen de reisroute te wijzigen, of de reis in z'n geheel te annuleren. In dat geval zal in overleg met de reiziger getracht worden een passend alternatief te vinden, dan wel tot restitutie van de ontvangen gelden worden overgegaan.
5.2 Indien er feiten of omstandigheden zijn die na de boeking bij de reisorganisatie verontrustende twijfel oproepen over de psychische of lichamelijke gesteldheid van de reiziger is de reisorganisatie gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. De reisorganisatie heeft in dat geval de verplichting tot restitutie van de al dan niet reeds ontvangen gelden van de reiziger.
5.3 Wanneer een groepsreis het vereiste minimum aantal deelnemers niet behaalt, wordt uiterlijk vier weken voor vertrek de reis afgezegd. Parsaban retourneert in dat geval per omgaande de reeds betaalde reisgelden op de rekening van de klant.
5.4 In geval van het hiervoor genoemde lid 5.2 en 5.3 is de reisorganisatie niet aansprakelijk voor door de reiziger reeds gemaakte kosten, zoals visumkosten, verzekeringspremies of andere kosten met enig oorzakelijk verband.

Artikel 6 - verplichtingen van de reisorganisatie -
6.1 Parsaban is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Hieronder wordt mede verstaan de verwachtingen die de reisorganisatie in redelijkheid bij de reiziger heeft gewekt. Een en ander dient wel beoordeeld te worden aan de hand van de lokale situatie en het karakter van de reizen. Van de reiziger wordt verwacht dat hij zich hierover voorafgaand informeert.
6.2 Parsaban is niet aansprakelijk voor zaken die haar in redelijkheid niet kunnen worden toegerekend waaronder schades, molest, of feiten en omstandigheden waar reisverzekeringen onder normale omstandigheden dekking voor plegen te verschaffen.
6.3 In het geval Parsaban aansprakelijk wordt gesteld voor door de reiziger geleden schade bedraagt de vergoeding niet meer dan maximaal éénmaal de reissom.
6.4 De mogelijk te vorderen schadevergoeding bij alle vormen van opgelopen lichamelijk letsel, anders dan door de reisverzekering die de reiziger heeft afgesloten gedekt, bedraagt eveneens maximaal éénmaal de reissom.
6.5 Parsaban draagt geen verantwoordelijkheid in het geval de klant de reis geheel, of gedeeltelijk niet kan maken vanwege een gebrek aan of onvolledigheid van de juiste documenten. In dat geval kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van de reissom.
6.6 In uitzonderlijke gevallen kan het helaas voorkomen dat een luchtvaartmaatschappij het vluchtschema verandert. Wij kunnen soms genoodzaakt zijn met een andere maatschappij te vliegen of de reis aan te passen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij wijzigingen in het reisschema als gevolg van vertragingen, het missen van aansluitende vluchten of andere onvoorziene omstandigheden bij luchtvaartmaatschappijen en eventueel hieruit voortvloeiende extra kosten en/of aanpassingen in het programma.
6.7 Parsaban aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken dan wel het beschadigd raken van de bagage gedurende de reis. Daarvoor dient de reiziger zelf een gepaste reisverzekering af te sluiten. De luchtvaartmaatschappij is aansprakelijk voor vertraging, vermissing of schade aan ingecheckte bagage.

Artikel 7 - verplichtingen van de reiziger -
7.1 Van de reiziger wordt een goede lichamelijk en psychische conditie verwacht. Bij twijfel over de psychische en fysieke gesteldheid wordt de reiziger geacht hiervan voorafgaand aan de feitelijke boeking melding te maken.
7.2 De reiziger wordt geacht op een positieve wijze aan de reis en, bij groepsreizen, met een sociale opstelling binnen de groep, aan de reis deel te nemen. Mocht de kwaliteit van de reis door gedrag van een reiziger op een negatieve wijze worden beïnvloed, dan staat het de reisbegeleiding, c.q. de reisorganisatie vrij de deelnemer van verdere deelname van de reis uit te sluiten, zonder gehoudenheid van restitutie van de reisgelden. De beoordeling van genoemde situatie is aan de reisorganisatie, c.q. degene die haar vertegenwoordigt. Indien en voor zover de uitsluiting en de last aan de reiziger kunnen worden toegerekend, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor diens rekening komen.
7.3 De verplichting van de reisorganisatie om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet teruggevallen kan worden op de hulp van de bij de reisverzekering inbegrepen alarmcentrale. De reiziger is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten.
7.4 De reiziger zorgt tijdig voor een geldig reisdocument (paspoort), dat na terugkomst in Nederland nog tenminste 6 maanden geldig is.
Bij de aanvraag van een nieuw reisdocument neemt de reiziger de termijnen in acht die in de uitgebreide reisbeschrijving zijn genoemd voor het verkrijgen van de visa voor een reis.

Artikel 8 - uitvoering van de reis -
8.1 Reisleiding: De cultuurhistorische groepsreizen van Parsaban worden begeleid door een reisleider met diepgaande kennis van geschiedenis, kunst en cultuur van het betreffende land.
Bij elke reis is aangegeven door wie de reis zal begeleid worden.
Onder onvoorziene omstandigheden zoals ziekte, overlijden zorgt Parsaban voor een deskundige vervanger.
Het vervangen van de reisleider is geen reden voor kosteloze annulering van de reis.
8.2 Eventuele klachten over de uitvoering van de reis die het niveau van aan- of opmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond duidelijk kenbaar te worden gemaakt bij de vertegenwoordiger van de reisorganisatie.
8.3 Als een klacht niet naar tevredenheid is opgelost kan de reiziger binnen uiterlijk twee weken na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk en gemotiveerd bij de reisorganisatie kenbaar maken. Binnen uiterlijk één maand na ontvangst hiervan wordt hierop schriftelijk gereageerd.
8.4 Mocht de reiziger menen dat de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld en partijen samen niet in redelijkheid tot een juiste oplossing kunnen komen, dan kan de reiziger zich desgewenst tot uiterlijk drie maanden na afloop van de reis wenden tot de bevoegde rechter.

Privacy verklaring van Parsaban

Parsaban hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Parsaban houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
Met deze privacyverklaring informeren wij u onder meer over welke soort persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor uw gegevens worden verwerkt en welke rechten u heeft.

BOEKING
Indien u voor andere personen wenst te boeken, dient u hiervoor door die persoon gemachtigd te zijn.

Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wanneer u een reis boekt, worden de gegevens die u verstrekt door ons vastgelegd. Wij verzamelen gegevens waaronder:
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, Geboortedatum,
Betalingsgegevens,
Dieetgegevens (indien u deze wilt opgeven)
Noodzakelijke medische gegevens (indien u deze wilt opgeven)
Bedrijfsnaam en polisnummer van uw reisverzekering

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Uw gegevens zijn nodig om aanvragen te doen, om u informatie te verschaffen over uw reis, voor relevante communicatie betreffende de boeking, voor een goede uitvoer van de reis en om de boeking en betaling af te handelen.
Uw dieetgegevens worden gedeeld met het hotel of andere reisdienstverleners die maaltijden verzorgen en indien dit een medische of religieuze reden heeft slechts voor zover u hier toestemming voor geeft. Voor zover u hier toestemming voor geeft worden uw medische gegevens gedeeld met de reisdienstverlener die hiervan op de hoogte dient te zijn en verstrekking noodzakelijk is voor door u aangegeven behoeften, uw veiligheid of de veiligheid van derden. NAW-gegevens, bankgegevens en gegevens over de geboekte reis, de kosten en de betaling worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding, de debiteurenadministratie en incassohandelingen.
Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals afhandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.

Grondslag
Wij verzamelen uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding.
Voor de verwerking van uw dieetgegevens/medische gegevens dient u uitdrukkelijk toestemming te verlenen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Tenzij anders bepaald zullen persoonsgegevens tot uiterlijk twee jaar na de reis bewaard worden.
Medische gegevens zullen indien u dit aangeeft 30 dgn. na de reis worden verwijderd.
Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard.
Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover uw belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.

Met wie delen wij uw gegevens?
Wij stellen uw gegevens ter beschikking aan reisdienstverleners indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de reis, voor het behartigen van de door u aangegeven behoeften, voor uw veiligheid of de veiligheid van anderen. Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het boekingssysteem, het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem, de boekhouding en voor de betaling en incasso.

Doorgifte aan een derde land of internationale organisatie buiten de EU?
Vindt uw reis plaats buiten de EU dan worden de noodzakelijke persoonsgegevens doorgegeven aan lokale reisdienstverleners buiten de EU op grond van de uitvoering van de (reis)overeenkomst met u. De reisdienstverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens en zijn gebonden aan de regels omtrent privacy die gelden in dat land.

REISEVALUATIE
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, de afgenomen reis, uw beoordelingen van de reis, uw andere feedback of informatie die u vermeldt in de reisevaluatie.
Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie.
Wij gebruiken de gegevens voor evaluatie en terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener.
Wij gebruiken uw gegevens, indien u daarvoor toestemming geeft, om te plaatsen op de website van Parsaban

Grondslag
Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.
Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen evaluatie van haar producten of diensten voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Gegevens in de evaluatie worden tot 2 jaar na de reis bewaard tenzij deze worden gepubliceerd op de website.

NIEUWSBRIEF
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam en e-mailadres.
Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Wanneer u zich op de nieuwsbrief abonneert of klant bij ons bent, worden uw gegevens gebruikt om de digitale nieuwsbrief aan u toe te sturen. Wij vragen uw naam om de aanhef van de nieuwsbrief te personaliseren.

Grondslag
Bent u nog geen klant dan verwerken wij uw gegevens voor zover u ons toestemming heeft gegeven voor het gebruik c.q. versturing van de nieuwsbrief. Bent u reeds klant dan versturen wij u een nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming bij het versturen van het meest actuele reisaanbod aan haar klanten.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Uw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat u zich afmeldt.
Met wie delen wij uw gegevens?
Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van een extern mailprogramma.

KLACHTEN OVER DE REIS
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, de afgenomen reis, de klacht en overige informatie die u vermeldt in de klacht.
Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie van de klacht.Indien de klacht ziet op de uitvoering van de reis gebruiken wij de gegevens voor terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener met het verzoek om een reactie op de klacht.Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.
Grondslag
Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen klachtbeoordeling en klachtafhandeling voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Gegevens met betrekking tot de klacht worden tot 2 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.
Met wie delen wij uw gegevens?
Indien van toepassing worden relevante persoonsgegevens en gegevens over uw klacht doorgegeven aan en besproken met de reisdienstverlener, onze jurist en/of verzekeraar en geschillenbeslechters.

VISUMAANVRAAG
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw NAW gegevens, e-mailadres, geboortedatum, reisperiode, eerste verblijflocatie, paspoortnummer en geldigheidsduur. In voorkomend geval sturen wij met uw toestemming een kopie paspoort inclusief foto naar de ambassade/het consulaat. Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
De gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het indienen van de visumaanvraag en worden voorgeschreven door de ambassade/het consulaat.
Grondslag
Wij verwerken deze gegevens ter uitvoering van de overeenkomst. Indien vereist sturen wij uw kopie paspoort inclusief foto met uw toestemming door naar de ambassade/het consulaat.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Uw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat de visumaanvraag is afgerond.
Met wie delen wij uw gegevens?
Uw gegevens worden gedeeld met de ambassade/het consulaat.

UW RECHTEN
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en het recht uw persoonsgegevens te corrigeren.
U heeft het recht dat wij uw persoonsgegevens wissen voor zover - deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen, of;
- de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en u deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of;
- de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden
.- U heeft het recht op beperking van de verwerking.
- U heeft het recht op een digitale kopie van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
- U heeft het recht gegeven toestemming in te trekken.
- U heeft het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden.
- U heeft het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden waaronder profilering.
- U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
- Een verzoek kunt u richten aan onderstaand e-mailadres of postadres. Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek dient u zich te kunnen identificeren.

WIJZIGINGEN
Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.

VRAGEN, OPMERKINGEN & KLACHTEN
Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van u via onderstaand e-mailadres. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.
info@parsaban.nl

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING
Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
BEDRIJFSNAAM: Parsaban/ P.C.H. Reizen B.V.

Aanmelden nieuwsbrieven!

We houden u graag op de hoogte van onze nieuwe cultuurhistorische reizen en de nieuwe vertrekdata.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.